سرویس موردنظرتان را انتخاب کنید

کیفیت بهتر، سرعت بیشتر و امنیت بالاتر

سرور مجازی SAS یک

حافظه رم1 گیگابایت
فضا15 گیگابایت
نوع دیسکSAS
تعداد هسته CPUیک عدد
نوع CPUE5645 @ 2.4GHz
ترافیک ماهانه50 گیگابایت
سیستم عامللینوکس (ویندوز با ارتقاء رم)
تعداد آی پییک عدد

سرور مجازی SAS دو

حافظه رم2 گیگابایت
فضا30 گیگابایت
نوع دیسکSAS
تعداد هسته CPUیک عدد
نوع CPUE5645 @ 2.4GHz
ترافیک ماهانه80 گیگابایت
سیستم عامللینوکس یا ویندوز
تعداد آی پییک عدد

سرور مجازی SAS سه

حافظه رم3 گیگابایت
فضا60 گیگابایت
نوع دیسکSAS
تعداد هسته CPUدو عدد
نوع CPUE5645 @ 2.4GHz
ترافیک ماهانه125 گیگابایت
سیستم عامللینوکس یا ویندوز
تعداد آی پییک عدد

سرور مجازی SAS چهار

حافظه رم4 گیگابایت
فضا100 گیگابایت
نوع دیسکSAS
تعداد هسته CPUدو عدد
نوع CPUE5645 @ 2.4GHz
ترافیک ماهانه150 گیگابایت
سیستم عامللینوکس یا ویندوز
تعداد آی پییک عدد

سرور مجازی VIP یک

حافظه رم4 گیگابایت
فضا20 گیگابایت
نوع دیسکSSD Enterprise
تعداد هسته CPUچهار عدد
نوع CPUE5-2660 @ 2.20GHz
ترافیک ماهانه300 گیگابایت
سیستم عامللینوکس یا ویندوز
تعداد آی پییک عدد

سرور مجازی VIP دو

حافظه رم6 گیگابایت
فضا40 گیگابایت
نوع دیسکSSD Enterprise
تعداد هسته CPUچهار عدد
نوع CPUE5-2660 @ 2.20GHz
ترافیک ماهانه400 گیگابایت
سیستم عامللینوکس یا ویندوز
تعداد آی پییک عدد