تحریم ها را بشکنید

صرفا برای کسانی که اولویت آنها تجارت با خارج از ایران است و نمی خواهند برای طرف های خارجی مشخص شود که سرویس از ایران تهیه شده است.

Euro 1000
 • 1 گیگابایت فضای وب
 • 5 گیگابایت ترافیک
 • 10 عدد ایمیل اکانت
Euro 2000
 • 2 گیگابایت فضای وب
 • 20 گیگابایت ترافیک
 • 20 عدد ایمیل اکانت
Euro 5000
 • 5 گیگابایت فضای وب
 • 50 گیگابایت ترافیک
 • 50 عدد ایمیل اکانت
Euro 10000
 • 10 گیگابایت فضای وب
 • 100 گیگابایت ترافیک
 • 100 عدد ایمیل اکانت